Nome sardagnule

Queste jè 'na liste de nome proprie de cristiene comune in Sardegna.

Nome maschileCange

ACange

 • Ales
 • Andria(it. Andrea)
 • Amsicora o Ampsicora
 • Antine (anche Bastantine, it. Costantino)
 • Antòni, Antòneddu (it. Antonio)
 • Anghelu, Angiulu, Anjulu, Anzeleddu ( it. Angelo)
 • Atiliu (It. Attilio)
 • Austu, Austinu, ( It. Agostino)
 • Antiògu, Antriocu, ( It. Antioco)
 • Anzelinu ( It. Angelino)
 • Antonanghelu (it. Antonio + Angelo)
 • Antonistene (it. Antonio + Stefano)
 • Antonilarentu
 • Antoninu (It Antoninu)
 • Arduinu

BCange

 • Bainzu, Baingiu, Bainju (anche Gavinu, it. Gavino)
 • Bàkis, Bakiseddu, Bakeddu (it. Bachisio )
 • Barisone
 • Barore, Bobore, Batore (diminutivo in sardo di Sarbadore, it. Salvatore)
 • Basili (it. Basilio)
 • Batista (it. Battista)
 • Bennardu (it. Bernardo)
 • Bissente (it. Vincenzo)
 • Buciano
 • Badore, Baddore (vedi Barore)
 • Bertu
 • Bustianu (diminutivo in sardo di Serbestianu, it. Sebastiano)
 • Bartolu
 • Bardile, Bardileddu
 • Beneitu
 • Biasu, Biaseddu, Fiasu (it. Biagio)
 • Bonarinu
 • Bonaentura (it. Bonaventura)
 • Bonariu
 • Bore
 • Bovore
 • Brunu ( it. Bruno)
 • Billìa, Billieddu
 • Bibinu

CCange

 • Carule, Carolinu
 • Claudiu, Claudi
 • Cristolu
 • Costantine
 • Catoi
 • Chicheddu (diminutivo in sardo di Frantziscu)
 • Chichinu (diminutivo in sardo di Frantziscu)
 • Chirigu, Chiricu, Chirigheddu ( it. Quirico)
 • Cosomo, Cosomeddu (It. Cosimo)
 • Craminu (it. Carmine)

DCange

 • Dominìgu, Dominicu, Duminicu (it. Domenico)
 • Daddai
 • Dai
 • Deonìsi, Diunìsi (it. Dionigi)
 • Diegu

ECange

 • Efis, Efiseddu (it. Efisio)
 • Eture
 • Emìli
 • Erricu
 • Elias

FCange

 • Ferjiliu (it. Virgilio)
 • Fidele
 • Fidericu
 • Firmadu
 • Fitòriu
 • Frantziscu, Frantzischeddu, Frantzischinu
 • Fissente (vedi Bissente)

GCange

 • Gonare, Gunnari, Gonariu (it. Gonario)
 • Gavinu, Gavine, Gavineddu (it. Gavino)
 • Giuassantu (it. Giovanni Santo)
 • Giogliu, Gioglieddu (it. Giorgio)
 • Gaitane, Gaitanu (it. Gaetano)
 • Gratzianu, Gratzianeddu (it. Graziano)
 • Gasparru (it. Gaspare)

ICange

 • Ilìa (it. Elia)
 • Iosto
 • Istevene, Istene, Isteneddu (It. Stefano)
 • Ilianu (it. Giuliano)

JCange

 • Jacu, Jagu, Jacheddu (it. Giacomo)
 • Jerone
 • Jisepu
 • Juanne, Juanni, Giuanne, Giuanni
 • Juannimaria, Juanne Maria
 • Jorji, Jorju, Giorgi, Giorgiu
 • Juannantoni
 • Juannicu
 • Juannistene
 • Juassantu

LCange

 • Lenardu, Lenardeddu
 • Luca, Lucheddu
 • Luis, Luiseddu (it. Luigi)
 • Loisi
 • Luisi
 • Lisandru (it. Alessandro)
 • Larentu (it. Lorenzo)
 • Laretu
 • Liboriu
 • Lillinu
 • Lussurzu, Lussurzeddu

MCange

 • Marcu, Marcheddu
 • Mariu, Marieddu
 • Mateu, Matia
 • Mialinu (it. Michelangelo)
 • Mighele
 • Mikeli, Micheli, Michellinu, Michelleddu
 • Migalli
 • Micali
 • Miali
 • Martine
 • Marcantoni
 • Mantoi
 • Mauru, Maureddu
 • Milio
 • Miminu
 • Mione
 • Miltzioro

NCange

 • Nastasi
 • Natziu
 • Nigola, Nicolau, Nicolinu
 • Nanni, Nanneddu
 • Nenneddu
 • Nenardu, Nenaldu
 • Nanghelu
 • Nicu
 • Nino
 • Neateddu

OCange

 • Onorau (it. Onorato)
 • Ongeniu (It. Eugenio)

PCange

 • Pàulu, Paule, Pauleddu
 • Pedru, Predu, Perdu, Pedreddu,
 • Pieru, Pera
 • Pascale, Pascaleddu
 • Pascalinu
 • Pantaleo
 • Pepallu
 • Pepe, Pepeddu
 • Perandria
 • Perantoni
 • Piane, Pianeddu
 • Pielle
 • Pineddu
 • Pinutzu
 • Pipinu, Pepinu
 • Popollu
 • Portolu, Portoleddu
 • Posporu
 • Pedrepaule
 • Piricu
 • Proto
 • Potito

RCange

 • Roberu
 • Rimundu, Remundu

SCange

 • Sandru
 • Sarbadore, Salvadore
 • Serbestianu
 • Serju, Sergiu
 • Sidoru
 • Sidore
 • Segostianu
 • Salvadoricu
 • Santinu
 • Santeddu
 • Sisinni
 • Sustianu
 • Sirviu
 • Sidori
 • Serafinu
 • Segundinu
 • Sadurru
 • Servestru, Sirvestru
 • Serverinu

TCange

 • Tomasu
 • Totoi
 • Totore, Totorinu,
 • Tore
 • Tatanu, Tataneddu
 • Tadeu
 • Tilipu, Tilipeddu
 • Titinu
 • Toninu
 • Totoni

UCange

 • Umbertu

VCange

 • Vissente, Vixente

ZCange

 • Zirgolu
 • Zusepe, Zosepe, Zosepeddu
 • Zunuàri
 • Zacobbe
 • Zecheddu
 • Zelestinu
 • Zeleste
 • Zesuinu
 • Zinu, Zineddu
 • Zirolamu
 • Zizi
 • Zizinu
 • Zizzu
 • ZiTzeddu
 • Zomaria
 • Zorzi
 • Zuamarcu

Nome femminileCange

ACange

 • Adela
 • Alessia
 • Antona, Antonedda
 • Assunta
 • Aurora
 • Alinora
 • Andriana
 • Annagrassia
 • Annarosa
 • Annedda
 • Annica, Annichedda
 • Antrioca
 • Anzela, Anzelina, Anzeledda
 • Arvara, Arvaredda
 • Asila
 • Austina
 • Adelasia

BCange

 • Bainja, Baingia, Bainza
 • Barbara
 • Batora
 • Boboredda
 • Bonaria
 • Bustiana
 • Betedda
 • Bibina
 • Bibiana
 • Beneita
 • Bardila

CCange

 • Catarina, Caderina
 • Caderinanna
 • Chìriga, Chirighedda
 • Callina
 • Carula, Carlita, Carlitedda
 • Chianna
 • Chicchedda
 • Colomba
 • Colosa, Colosedda
 • Cramina, Craminedda
 • Crara, Craredda
 • Cuanna, Cuannedda
 • Carmillina

DCange

 • Dominiga, Duminiga (It. Domenica)
 • Doloretta

ECange

 • Elianora
 • Efisia
 • Elène, Elenedda
 • Elisa

FCange

 • Filumena
 • Forìca, Furìca
 • Frantzìsca, Frantzischedda
 • Ferònica
 • Frantzischina
 • Fidela


GCange

 • Gonaria
 • Grassia, Grassiedda
 • Grassianna

HCange

 • Helène

ICange

 • Innai
 • Innassia
 • Istevania
 • Itria, Itriedda
 • Inisedda

JCange

 • Juanna, Juannedda


LCange

 • Lenarda, Lenardedda
 • Lia
 • Lillia, Lilliedda
 • Lukesa
 • Lughìa, Lukìa, Luchianna, Luchiedda
 • Leonora
 • Lisabeta
 • Lina, Linedda
 • Lissurza
 • Lisandrina

MCange

 • Minnìa, Minniedda
 • Mallena
 • Madalena
 • Manuella
 • Manzela
 • Margaida
 • Maria, Mariedda
 • Mariazosepa
 • Marianna
 • Marianzela
 • Maristella
 • Maritria
 • Maura
 • Mena
 • Mialanghela
 • Mighela
 • Mimia
 • Mimina

NCange

 • Nostasìa
 • Nanghela
 • Nanìa
 • Nannai
 • Nartzisa
 • Nata
 • Nenna, Nennedda
 • Nica
 • Niculina
 • Nina, Ninedda
 • Nita
 • Nora

PCange

 • Pascalìna
 • Pepa, Pepedda
 • Pidruzza
 • Pasca, Paschedda
 • Palonia
 • Paula, Pauledda
 • Patonia, Patoniedda
 • Pina, Pinedda
 • Pinutza
 • Pipina
 • Poella
 • Pressedia

RCange

 • Rimunda, Remunda, Remundedda
 • Rita, Ritedda
 • Rosa, Rosedda
 • Rosaria
 • Rosina

SCange

 • Sisinna
 • Salvatorica
 • Srivia

TCange

 • Tatana, Tatanedda
 • Tanna, Tannedda
 • Teresa, Teresedda
 • Teresina
 • Teta
 • Tiadora
 • Tilipa
 • Tina, Titina
 • Toianna
 • Totona, Totonedda
 • Totorina
 • Tutedda

VCange

 • Vitorina
 • Vissenta, Vissentedda

ZCange

 • Zaime
 • Zelestina
 • Zesuina
 • Zicanna
 • Zichedda
 • Zina
 • Ziromina, Zirommina
 • Zisa
 • Zitzia, Zizia
 • Zizillina
 • Zosepa, Zosepedda
 • Zacobba

Collegaminde fore a UicchipèdieCange